FORMULARZ zgłoszeniowy

 **
*
*

 

Regulamin Uczestników 86 Stars Show *****

 

1. Bierzesz udział oraz wchodzisz na teren Targów 86 Stars Show ***** na własną odpowiedzialność.

 

2. Wypełniając formularz każdy wystawca wyraża zgodę na utrwalenie i eksploatację swojego wizerunku i podobizny oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora (w tym w wydawnictwach poligraficznych i Internecie) bez ograniczenia czasowego oraz bez względu na miejsce i sposób ekspozycji.

 

3. Podczas 2 edycji 86 Stars Show ***** obowiązuje selekcja zgłaszanych samochodów.

 

4. Selekcja odbywa się na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line opublikowanego na stronie internetowej www.projekt86.pl Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 maj 2018 r. Po tym terminie uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o dokonanym wyborze.

 

5. W wystawie może wziąć udział jedynie samochód po tuningu optycznym i/lub mechanicznym, klasyczne oraz rarytasy seryjne, które spełniają wszelkie kryteria związane ze sztuką tuningową oraz wyróżnia się w swojej klasie wykonaniem i oryginalnością. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do ekspozycji samochodu, który nie spełnia powyższego warunku. Organizator skontaktuje się wyłącznie z właścicielami zakwalifikowanych samochodów.

 

6. Po zweryfikowaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu samochodu, uczestnik dokonuje opłaty w wysokości 150 zł brutto w terminie do 31 maja 2018r. w ramach której otrzymuje: powierzchnię pokazową dla samochodu w hali (wyłącznie do prezentacji samochodu), wejściówka dla kierowcy oraz jednego pasażera, 2 identyfikatory/smycze, 86 Stars Show *****

 

7. Samochód zgłoszony przez wystawcę powinien pozostać w takiej specyfikacji w jakiej został przedstawiony Organizatorwi poprzez formularz zgłoszeniowy. Jeśli został zakwalifikowany, a nastąpiły zmiany wizualne to wystawca ma obowiązek powiadomić o tym Organiztora.

 

8. Wystawcy (firmy, kluby, niezrzeszeni) zobowiązani są do uczestnictwa w wystawie podczas obu dni wystawowych, do końca ich trwania.

 

9. Samochody nie posiadające aktualnych badań technicznych nie mogą brać udziału w konkursach bez zgody Organizatora.

 

10. Wjazd wystawców na teren Targów podczas obu dni wystawy 86 Stars Show ***** będzie możliwy w godzinach 15:00 do 20:00 w piątek oraz od 6:00 do 8:00 w sobotę.

 

11. Na terenie hali i parkingów Targów obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.

 

12. Na terenie hali obowiązuje zakaz poruszania się pojazdem bez uprzedniej zgody personelu Targów.

 

13. Wszystkie informacje oraz instrukcje otrzymane od personelu Targów, a dotyczące m.in.: kierowania, kontroli ruchu drogowego, emitowania głośnej muzyki oraz emisji spalin mają być bezwzględnie przestrzegane we wszystkich okolicznościach.

 

14. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone Organizatorowi targów oraz osobom trzecim, wynikłe z jego niewłaściwego uczestnictwa w 86 Stars Show ***** w trakcie przygotowania, trwania i demontażu swojego stanowiska.

 

15. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przydzielonej mu powierzchni pokazowej (posadzka przemysłowa/kostka brukowa) na okoliczność ewentualnego zabrudzenia olejem samochodowym lub innymi powierzchni poprzez położenie plandek ochronnych we własnym zakresie. W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń, Wystawca zostanie obciążony kosztami usunięcia ewentualnego zabrudzenia powierzchni.

 

16. Kierowcy pozostawiający pojazdy na terenie hali na noc, zobowiązani są do przekazania kluczyków samochodowych do recepcji Targów 86 Stars Show ***** wraz z opisem pojazdu (marka, model, nr rejestracyjny).

 

17. Podczas montażu i demontażu na terenie Targów mogą przebywać jedynie osoby do tego uprawnione, posiadające identyfikatory targowe.

 

18. Rozładunek i załadunek wokół hali jest możliwy jedynie w wyznaczonych przez organizatora miejscach.

 

19. Wystawcy zobowiązani są do opuszczenia terenu hali oraz parkingów Targów do 2h od chwili zakończenia dnia wystawowego dla zwiedzających. Nie ma możliwości nocowania na ww. terenie.

 

20. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Regulaminu Obiektu dostępnym na terenie hali. 21. Wystawcy zobowiązani są do zapoznania się z drogami ewakuacyjnymi.

 

22. Przez cały czas drogi ewakuacyjne muszą być przejezdne. Drzwi wyjściowe oraz wyjścia awaryjne nie mogą być zablokowane, zabudowane, zamknięte. Dostęp do przejść dla zwiedzających w halach wystawienniczych nie mogą być zablokowane przez przedmioty w nich umieszczone lub o nie zawadzające. Takie przejścia pełnią w razie zagrożenia rolę dróg ewakuacyjnych.

 

23. Przez cały czas trwania imprezy, trasy dojazdowe dla służb ratunkowych oraz strefy oznaczone zakazem parkowania muszą być całkowicie przejezdne. Wszystkie pojazdy lub przedmioty pozostawione na trasach dojazdowych lub w strefach bezpieczeństwa będą usuwane na koszt i na ryzyko ich właściciela. Hydranty znajdujące się na terenie hal wystawienniczych oraz na zewnątrz hal nie mogą być w żaden sposób blokowane, zasłonięte, oraz nie można do nich ograniczać dostępu.

 

24. Wystawca nie może uruchamiać swojego samochodu na hali podczas trwania Targów 86 Stars Show ***** bez zgody Organizatora. W przeciwnym wypadku na mocy art. 777 § 1 Kodeksu Prawa Cywilnego wystawca poddaje się dobrowolnej egzekucji zapłaty sumy pieniężnej w wysokości 2000 zł (słownie dwa tysiące polskich złotych).

 

25. Wystawcy (firmy, kluby, niezrzeszeni) zobowiązani są do uczestnictwa w wystawie podczas obu dni wystawowych, do końca ich trwania.

 

26. Pojazd wystawcy może opuścic teren Targów 86 Stars Show ***** dopiero po ich zakończeniu (tj. w niedzielę).

 

27. W przypadku nieobecności/rezygnacji Uczestnika z udziału w wystawie 86 Stars Show ***** opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.